Ontvlechting

Beste gemeenteleden van de Kruiskerk,

Wij willen u via deze Nieuwsbrief Kruiskerk en dit bericht meenemen in de status van het proces om te komen tot een zelfstandige gemeente binnen de Protestantse Kerken van Nederland (PKN). Zoals u gewend bent doen wij dit meestal zondags ’s morgens tijdens de eredienst in de Kruiskerk bij de mededelingen. Echter vanwege de gezamenlijke dienst vandaag en om u goed op de hoogte te houden nu via deze berichtgeving.

U heeft in onze berichtgeving van 6 oktober jl. en dit weekend in de Nieuwsbrief van de PGH kunnen lezen dat afgelopen woensdag 25 oktober de 3de zitting van het Classicaal College van Behandeling Beroep en Geschillen (CCBBG) heeft plaatsgevonden. Tot een uitspraak is het nog niet gekomen. Deze verwachten wij binnen enkele weken. Het kan zijn dat de Wijkkerkenraad Kruiskerk met haar ingediende bezwaar niet in haar gelijk wordt gesteld. Dit betekent dat het bemiddelingsvoorstel, zoals in gezamenlijkheid met de Algemene Kerkenraad (AK) is opgesteld, van tafel is. Dat is jammer.

De Kruiskerk heeft echter meermalen aangegeven in de diverse overleggen met AK, het College van Kerkrentmeesters (CvK), en de Classis, dat bij een verzelfstandiging van de Kruiskerk, er tot een overeenstemming gekomen moet worden over de te verdelen boedel, zodat een duurzaam kerkelijk leven voor beide gemeenten, De Duif en de Kruiskerk, mogelijk en geborgd is.

Het proces om te komen tot verzelfstandiging gaat onverminderd door. De gesprekken met de AK zijn vanuit de AK stil gelegd, maar de gesprekken met kerken om te komen tot intensievere samenwerking liggen niet stil, evenals de contacten met de Classis en het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerzaken (CCBB). Verder hebben wij de afgelopen periode onze leden benaderd die niet op de financiële inventarisatie van mei dit jaar gereageerd hebben. Van deze groep hebben ca. 30 pastorale eenheden (adressen) aangegeven mee te gaan met de verzelfstandigde Kruiskerk. Met de doopleden daarbij geteld komen wij op ongeveer 210 actieve leden die meegaan. Dat is een mooi vooruitzicht.

Dit aantal leden levert voor de te herziene meerjarenbegroting tot 2039 een goed beeld op van de te verwachten inkomsten. Wat de uitgavenkant aangaat zijn wij in gesprek om meer grip te krijgen op de uitgaven. Met name wat de huur is, incl. energielasten, na verkoop en terughuur voor onze erediensten. Dit geeft een verdere onderbouwing van de meerjarenbegroting. Met de herziene begroting gaan wij weer in gesprek met het CCBB. Wij hopen dan op een positief advies van het CCBB over onze financiële draagkracht, richting de Classis.

Buiten het mooie aantal leden dat overgaat zien wij meer positieve zaken binnen onze wijkgemeente. Zo is afgelopen maandag ds. Elsbeth Gruteke gestart met de bijbelkring voor jong volwassenen. Buiten onze eigen jongeren, hebben ook 4 nieuwe jongeren belangstelling en doen dus mee.

Dit is niet een gemeente die de Classis in de kou kan laten staan. In het vertrouwen op onze Goede God. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Namens de kerkenraad en projectgroep, Gerard Broekstra.


In het kader van transparante informatie willen we u een brief van de wijkkerkenraad Kruiskerk aan de Algemene Kerkenraad van de PGH van 14 oktober j.l. niet onthouden. Hieronder is via een link de brief te lezen.

Brief WKR Kruiskerk aan AK 14-10-2023

Doopdienst Maurits Eric van Heusden

Hoe kunnen we God ons leven binnenlaten, hoe bereiden wij Zijn weg voor, liggen er nog obstakels op de weg? Dat zijn de vragen die worden opgeroepen in de lezing uit Lucas 3 die we vandaag horen. Johannes de Doper wordt beschreven als degene die ruim baan gaat maken voor Jezus, de Messias. Zoals veel oproepen uit de Bijbel is dit ook een aansporing voor ons, hoe doen wij dat, welke ruimte is er voor God?
Opnieuw mogen we, tot onze grote vreugde, een doop vieren. In deze dienst werd Maurits Eric van Heusden gedoopt, zoon van Mireille Bakker en Matthijs van Heusden.
Lezingen Maleachi 3: 1-4 en Lucas 3: 1-6

Stille week 2023

Volg deze link voor meer informatie en het tekstboekje.

Reactie Scharlaken Koord

Woensdag 25 januari j.l. mochten wij namens de Kruiskerk een cheque aanbieden aan de manager en medewerkers van Scharlaken Koord. Zoals u ziet was het uiteindelijke bedrag hoger dan we eerder communiceerden, € 3.000, door extra giften en een meevaller in de begroting. Hieronder het artikel op de website van Scharlaken Koord.

Oliebollen voor Scharlaken Koord

31 december vond de jaarlijkse oliebollenactie van de Kruiskerk in Huizen plaats. Al jarenlang verkopen ze oliebollen en appelflappen voor een doel naar keuze. Dit jaar was het doel Scharlaken Koord.

“Een tijdje terug preekte er er een oud-predikant bij ons en die vertelde tijdens zijn preek over het werk van Scharlaken Koord. Dat raakte ons als organisatoren van de actie zo, dat we gelijk wisten: dit is het doel waarvoor we dit jaar onze oliebollenactie gaan houden.”

Op 31 december werden er vanaf ’s morgens 5.00 uur tot ’s avonds 17.00 uur ruim 3.000 oliebollen verkocht en dat resulteerde in een prachtige opbrengst van 3.000 euro voor het werk van Scharlaken Koord!

Marja Sijpestein, manager van Scharlaken Koord nam de cheque in ontvangst: “Het raakt ons elke keer weer dat zoveel mensen bij ons werk betrokken zijn. Het is een grote aanmoediging en bemoediging om elke dag met nieuwe moed ons in te zetten voor alle mannen en vrouwen in gedwongen prostitutie en mensenhandel. Dank jullie wel voor jullie steun!”

Oliebollenactie 2022

Vandaag weer oliebollen gebakken met het team van de diaconie van de Kruiskerk en vele vrijwilligers. Ondanks soms veel regen en wind hielden we stand. De kopers konden heerlijk binnen staan als zij even moesten wachten. Het wachten werd vooral beloond door de heerlijke oliebollen. Sommige klanten kwamen ’s middags weer, omdat de eerste zak zo rond de lunch al leeg was. Een pluim voor de kwaliteit van de oliebollen en het vakanschap van onze bakkers. Maar waar het om te doen was? … het ging natuurlijk om de opbrengst van vandaag. We hebben ruim 2.700 euro gerealiseerd, een prachtig resultaat en waarschijnlijk wordt dit nog wat hoger vanwege toegezegde extra giften en aanvullende verkoop in de Kruiskerk morgen tijdens onze nieuwjaarsdienst. We bedanken iedereen om dit jaarlijks terugkerende goede doelen festijn mogelijk te maken.