Financiën – ANBI

ANBI Beschikking
Onze kerkelijke gemeente heeft een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw vrijwillige bijdrage, donatie of gift fiscaal aftrekbaar is.

De ANBI Gegevens van de Protestantse Gemeente te Huizen (met afzonderlijk daaronder ANBI Gegevens van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Huizen)

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Huizen
Telefoonnummer (facultatief): 035- 5261606
RSIN/Fiscaal nummer: 002608893
Nummer Kamer van Koophandel 76412040
Website adres: www.protestantshuizen.nl
E-mail: ak.scriba@protestantshuizen.nl
Adres: Huizermaatweg 298
Postcode: 1276 LJ
Plaats: Huizen
Postadres: Postbus 1092
Postcode: 1270 BB
Plaats: Huizen
Bankrekening: NL 59 INGB 0004 7058 83

 

De Protestantse gemeente te Huizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).Voor een nadere typering van de PGH zie het tabblad Toekomst!

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Huizen.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van een kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. Bij de PGH is dit de Algemene Kerkenraad. Deze bestaat (tenminste) uit de voorzitter, de scriba, de voorzitters van de drie wijkkerkenraden, de voorzitters van het College van Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters en één van de predikanten.
Het College van Kerkrentmeesters telt zes leden en is o.a. verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder ook de artikelen I tot en met IV van de Kerkorde. Voor de visie van de PGH zie het visiedocument op de website, tabblad Toekomst!

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via de link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/(zoeken op beleidsplan 2021-2025 ‘de toekomst open tegemoet’).
De beleidsvoornemens van de PGH staan vermeld op de website, onder het tabblad Toekomst.

E. Beloningsbeleid
De beloning van predikanten is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals de kerkelijk werker en de organist, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de Kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De beknopte versie treft u aan onder H. Voor een overzicht van activiteiten zie de website van de PGH.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Gezien de teruggang in ledental is er een fundamentele discussie gaande over de toekomst van de PGH (zie website, tabblad Toekomst!)
In de kolom begroting in het overzicht onder H zijn de bestedingen cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van het lopende jaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in 2022. Ter vergelijking is ook de rekening over 2021 vermeld.

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

  Begroting 2023 Rekening 2022 Rekening 2021
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken  €              56.830  €                63.485  €               56.500
Opbrengsten uit rentedividenden en beleggingen €                         10  €                          30  €                        9
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen  €.                       0  €.                         0                    –
Bijdragen van leden en anderen  €            362.000  €              387.547  €             417.103
Opbrengsten uit subsidies en overige bijdragen  €                         –  €                        –  €                        0
       
Totaal Baten A  €            418.840  €              451.062  €             473.612
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen  €             105.240  €               111.178  €              73.797
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen  €              10.140  €                 9.565  €               14.192
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat  €            191.113  €              154.194  €             186.439
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €              38.550  €               49.419  €              38.090
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €              24.370  €               24.658  €               25.830
Salarissen en vergoedingen  €              24.850  €                24.204  €               20.610
Kosten beheer, administratie en archief  €               23.500  €                20.629  €                18.353
Rentelasten/bankkosten   €                2.500  €                  2.493  €                 2.214
Totaal Lasten A  €            420.263  €            396.340  €            379.525
Operationeel resultaat (A)  – €             1.423  €               54.722   €              94.087
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten  €                       0  €                   0  €                  76.000
Incidentele lasten  €                      0  – €              20.038  – €                  73.137
Incidentele baten en lasten (B)  – €                  0  – €               20.038  €                2.863
     
Resultaat verslagjaar (A+B)  – €             1.423  €              34.684  €               96.950
       
 Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
 Onttrekkingen bestemmingsreserves   €                     0   €                1.102  €                   4.000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen   €                    3.000   €                   163  €                     621
 Toevoegingen bestemmingsreserves                               –  – €            1.174  – €               97.656
 Toevoegingen bestemmingsfondsen   – €                3.000  – €               3.223  – €                 3.764
 Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen   €                    0  – €          3.133  – €           96.799
       
Resultaat naar Algemene reserve (D)  – €              1.423  €                31.551   €                   151
       

Toelichting algemeen

Voor kerkgenootschappen in het algemeen geldt het volgende. Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan het in stand houden van de kerkelijke gebouwen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan salarissen en vergoedingen van andere medewerkers, aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Een toelichting op de cijfers van de Protestantse Gemeente te Huizen vindt u hier.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

ANBI gegevens Diaconie

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Huizen
Telefoonnummer (facultatief): 035- 5261606
RSIN/Fiscaal nummer: 82410.3749
Website adres: www.protestantshuizen.nl
E-mail: diaconie@protestantshuizen.nl
Adres: Huizermaatweg 298
Postcode: 1276 LJ
Plaats: Huizen
Postadres: Postbus 1092
Postcode: 1270 BB
Plaats: Huizen

 

De Protestantse gemeente te Huizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Huizen.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt negen leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C.  Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de link Beleidsplan Diaconie 2020-2025 vindt u het beleidsplan 2020-2025 van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Het financiële jaarverslag 2022 vindt u hier Huizen PG DIA J2022 – rapport jaarrekening

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Huizen PG DIA J2022 – ANBI-overzicht

De jaarrekening 2022 is door de accountant voorzien van een goedkeurende beoordelingsverklaring.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.