Beroepingswerk

Beroepingswerk Kruiskerk
Sinds het vertrek van ds. Gert Oostermann in september 2019 is de predikantsplaats in de Kruiskerk vacant. Na het opstellen van een nieuw beleidsplan van de wijkgemeente en een profielschets voor een te beroepen predikant(e), is een beroepingscommissie samengesteld om in de ontstane vacature te voorzien.

De beroepingscommissie bestaat uit zeven leden van de Kruiskerk en twee leden namens de beide andere wijkgemeenten en de AK: Janny Honing, Ruud Kriek, Leanne Leurs, Ruth Sanders, Cilia Schaap (Goede Herderkerk en AK), Margot Splint (Oosterlichtkerk), Sipke Terlouw, (Klaas Toornstra † 10-11-2021) en ondergetekende.

Op 23 juni 2020 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Als gevolg van de corona-periode was dit enkele maanden later dan gepland. Koos Drooger heeft als voorzitter van de wijkkerkenraad de situatie rond het beroepingswerk geschetst en nadat de commissie in het bijzijn van een aantal kerkenraadsleden was geïnstalleerd, heeft het eerste overleg plaatsgevonden. Als leden van de commissie hebben we (nader) kennisgemaakt met elkaar en hebben we nagedacht over de te volgen strategie.

Inmiddels zijn wij als beroepingscommissie aan de slag gegaan. Wij zullen ons best doen, maar wij kunnen dit niet alleen. Wij hebben vooral de zegen van onze Hemelse Vader nodig. Aan u als gemeente vragen wij om het werk van de commissie in uw gebeden op te dragen.

Wij gaan zelf actief op zoek naar predikanten en hebben ook contact met het landelijk bureau van de PKN. Daarnaast nodigen wij u als gemeente van harte uit om namen aan ons door te geven van predikanten die mogelijk passen in de vacature. U kunt deze namen doorgeven via onderstaand mailadres, bij voorkeur vóór 1 september 2020.

Mede gelet op de financiën van de Protestantse Gemeente te Huizen en het proces van bezinning op de ontwikkeling van de gemeente, is er – ook vanuit de landelijke kerk – toestemming om een predikant(e) te beroepen voor 0,5 fte voor een periode van 2 jaren. De commissie zal deze randvoorwaarde, samen met het beleidsplan van de wijkgemeente en de profielschets van de te beroepen predikant(e) als uitgangspunten nemen bij haar werkzaamheden.

De commissie zal in stilte werken. Al hetgeen wordt besproken is vertrouwelijk. Dit betekent dat de leden van de commissie geen informatie kunnen en mogen verstrekken over de voortgang. Zodra dit mogelijk is, zullen wij u als gemeente informeren.

Vriendelijke groet,
Frank Horst, voorzitter beroepingscommissie
mail: frankroberthorst@gmail.com

Documenten:

Beleidsplan 2020 vs2

Advertentie Kruiskerk Huizen voor website PKN (april 2021)

Profielschets predikant Kruiskerk

College van Diakenen Beleidsplan 2020-2025 definitief