Visie en missie

1                 Visie

Als gemeenschap van christenen belijden en ondervinden we dat Jezus Christus onweersprekelijk de hoofdrol speelt in ons leven. Geloof en gemeente zijn van wezenlijk belang, hebben eeuwigheidswaarde. We geloven rotsvast dat de Heer en zijn kerk er is voor mensen die Christus kennen en evenzo voor mensen die Christus (nog) niet kennen of geen plaats (meer) vinden in Zijn gemeente. Bijbelgetrouwe prediking en een persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus en met elkaar, als broeders en zusters in Gods huisgezin, zijn hiervoor onmisbare elementen.

We weten ons geroepen om gemeente te zijn in de volle breedte van de (burgerlijke) gemeente Huizen. Wij bieden gemeenteleden én mensen die ‘zoeken’ een plaats waar zij zich geaccepteerd en geliefd weten, ieder zoals hij of zij is in gemeenschap met God door Jezus Christus.

1.1                        Missie

Mensen deelgenoot maken van de verzoening met God de Vader, door Jezus Christus, samen met hen, in Zijn gemeente, groeien in liefde voor God en voor elkaar. De gaven die de Geest ons geeft, inzetten voor de wereld om ons heen, en zo steeds meer toegewijde leerlingen van Christus worden.

Deze missie brengen we in praktijk onder het motto: ‘geloven, groeien, getuigen’.

1.2                        Doelstelling en randvoorwaarden

 • Het behoud van ons confessioneel – evangelisch profiel, volgens onderstaande definitie.
 • Predikant en kerkenraadsleden zijn ambassadeurs van dit profiel.
 • Het zoeken naar wenselijke vernieuwing in de organisatiestructuur.
 • De erediensten zijn redelijk in balans binnen het profiel (evangelisch – confessioneel).
 • Balans in de zondagse eredienst, liturgie en muziek breed.
 • Stabiele omvang van de gemeente met groei in aantal gemeenteleden, als gevolg van onze profiel en gebaseerd op een laag verloop (-/- 0,7%) nu, waarbij de trend verbetert.
 • Het vergroten van de betrokkenheid, hetgeen zich uit, in het verhogen van de bezoekfrequentie van gemeenteleden en het invullen van de ambten.
 • Jeugdbeleid brengt geloofsopvoeding ondersteunend aan ouders werkend aan zelfstandigheid en wordt voor de Kruiskerk vastgesteld en binnen de Protestantse Gemeente Huizen gecoördineerd
 • Transparant beleid en medeverantwoordelijkheid van gemeenteleden.
 • Gavengericht werken, waarmee iedereen een gewaardeerde plaats in onze gemeente ervaart.
 • Het voorgaande moet financieel een sluitende begroting tot gevolg hebben.
 • Hoewel we als gemeenschap van Christus altijd op zoek moeten zijn naar verbinding met anderen/andere gemeenten, alleen al omdat we samen één zouden moeten zijn, wenst de gemeente de samenwerking binnen de PGH te beperken tot jeugd, diaconie en zomerdiensten. Eventueel kan op bestuurlijk gebied samenwerking worden bevorderd, maar dit mag niet ten koste gaan van het eigen profiel en de zelfstandigheid van de wijkgemeente.
 • Regelmatig ontmoetingen tussen gemeenteleden bevorderen door middel van het organiseren van evenementen (zie paragraaf 9).
 • Communicatie en transparantie binnen de gemeente, zodanig organiseren dat ieder meelevend lid weet wat er speelt binnen de kerkenraad, colleges, commissies en werkgroepen, en op de hoogte is van de ontwikkelingen op PGH-niveau. Gemeenteleden moeten op verschillende manieren in staat worden gesteld op het beleid te reageren, door het sturen van e-mails, gemeentevergaderingen, weekbrief, enz.
 • Wij zijn één kerk, betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdend in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarmee gaan we actief op zoek naar de mogelijkheden binnen de gemeente door het instellen van een commissie Kruiskerk 2.0 , die concrete gesprekspunten in de kerkenraad voorstelt.

1.2.1      Profiel

De kruiskerk wil in haar uitingen en erediensten een herkenbaar profiel waarbij zowel confessionele als evangelische elementen naar voren komen. Voor wat betreft de evangelische elementen is er in de erediensten veel aandacht voor muziek, zang en gebed, zijn er gemeentegroeigroepen, is er ruimte voor vernieuwing en is er veel aandacht voor de jeugd en hun specifieke vragen en behoeften. Voor wat betreft de confessionele aspecten is met name de woordverkondiging en de manier waarop belangrijk. Het streven is om beide elementen tot uiting te laten komen. Middels de erediensten, gemeentegroeigroepen en initiatieven vanuit de kerkenraad willen we dit profiel van de Kruiskerk behouden.