Gebed van de week Zondag 4 november 2018

Laten wij bidden tot de God van de vreugde en het leven,
voor alle mensen die beheerst worden door angsten;
dat zij een engel van God aan hun zijde vinden,
brood om te eten en een koele bries…
voor wie bemoediging schenken aan treurende familieleden en vrienden;
dat zij hun neerslachtigheid uithouden
en dat zij veel en lang kunnen luisteren…
voor mensen in klinieken die beroepshalve anderen bijstaan
om hun droefheid te boven te komen;
dat geduld en liefde hen mogen bezielen
voor ons allemaal;
dat we leren om vreugde en verdriet te delen met elkaar …
Goede God, zo bidden wij vandaag voor al onze zorgen.
Ontferm U over onze lieve doden
en zegen de wegen van onze dierbaren.
Behoed, God, vriend en vijand
en openbaar Uzelf in ons samenzijn,
nu en tot in eeuwigheid. Amen

bron: RedactieService, gebeden Midden onder U
foto:  Anna Sanders (fotowedstrijd kinderen PGH 2018)

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week Zondag 28 oktober 2018

Onze Vader, die in de hemel is,
U hebt de mensen veel gegeven
aan mogelijkheden, talenten, vaardigheden,
om van deze wereld iets moois te maken,
een plek waar het voor iedereen goed toeven is,
waar uw shalom gevierd wordt.
Wij willen U danken voor uw vertrouwen in mensen,
voor alles wat U in ons hebt geïnvesteerd.
Wij bidden dat wij uw gaven niet verkwanselen
of alleen investeren in onszelf,
maar dat wij vruchtbare mensen zullen zijn,
waar U van kunt genieten en waar de wereld bij opleeft.
Vervul ons met uw Heilige Geest,
opdat wij met Jezus verbonden blijven
en leven, zoals U het hebt bedoeld:
Dat wij liefde zijn, waar liefdeloosheid om zich heen grijpt,
vreugde brengen, waar verdriet is of angst.
Laat ons vrede zaaien, waar ruzie om zich heen grijpt,
leer ons geduld, temidden van alle haast en onrust.
Help ons vriendelijk zijn, tegen onverschilligheid in,
en goedheid uitstralen, die vooroordelen opruimt.
Schenk ons genoeg geloof om op koers te blijven,
zachtmoedigheid die mild stemt,
en zelfbeheersing boven alles uit.
In alles wat is en komt, Use me. Amen.

Bron: Woord op Zondag, Taal op het licht geijkt, ds. G. Zijlstra
foto: Robert Dierdorp (fotowedstrijd PGH 2018)

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week Zondag 21 oktober 2018

Goede God, we bidden U:

voor mensen die doof zijn en voor hen die niet kunnen praten;
dat ze goede hulp en begeleiding krijgen,
dat ze zich verstaanbaar kunnen maken en dat ze anderen leren verstaan …

voor mensen die zich opgesloten voelen in zichzelf,
voor hen die niet durven of kunnen spreken over wat hen bezig houdt;
dat hart en mond geopend worden, dat ze woorden kunnen geven aan wat in hen leeft …

voor vreemdelingen in ons midden, voor vluchtelingen of buitenlandse werknemers;
dat ze zich verstaanbaar kunnen maken in ons midden,
dat er mensen zijn die hun verhaal willen horen …

Goede God, zo bidden we voor alle mensen die met elkaar wonen en werken.
Open onze oren en onze mond,
help ons om elkaar echt te verstaan.
Versta zo wat ons ter harte gaat, God,
verhoor onze beden, deze dag en alle dagen,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen

bron: RedactieService, gebeden Midden onder U
foto: Naomi Woudsma (fotowedstrijd kinderen PGH 2018)

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week, zondag 14 oktober 2018

Door de woestijn

Lieve God,
genees ons van onze pijnen –
de pijn van het verlies,
de pijn van het verraad,
de pijn om de machteloosheid,

geef ons kracht om deze barre
domeinen binnen te trekken,
dat we er niet voor op de loop gaan
dat we hulp krijgen van iemand
die met ons mee loopt.

Tot hiertoe heeft het leven ons gebracht
tot hiertoe heeft U bij ons willen zijn.
Verlaat ons niet in de woestijn
die we door moeten –
de droge keel, de branderige ogen,
de dorstige ziel.

Doe ergens een bron ontspringen,
dat U die bron bent,
diep in ons,
levenskracht.

bron: Recht uit het hart, Jurjen Beumer
foto: Gerda Rustenburg (fotowedstrijd PGH 2018)

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week Zondag 7 oktober 2018

Bidden we tot de Heer onze God, die ons de keuze laat om vóór of tegen Hem te zijn:
voor de mensen die van jongs af aan of op latere leeftijd
uitdrukkelijk kiezen voor een christelijke levensstijl;
die in hun dagelijkse doen en laten
de Heer zo goed mogelijk proberen na te volgen…
voor mannen en vrouwen die, gelovig of niet,
zich spontaan inzetten voor de noden van andere mensen;
die in heel hun optreden getuigen
van hun bezorgdheid om een menswaardig bestaan voor iedereen…
voor allen die zich in hun manier van leven slechts laten leiden
door menselijk inzicht of eigenbelang;
die geen boodschap hebben aan normen en waarden
van welke wereldlijke of religieuze instantie dan ook…
voor onszelf die uit vrije wil het keuzeaanbod van de Heer serieus nemen;
die in samenwerking met mensen van andere religies
de grote vraagstukken van veiligheid,
milieu en een eerlijke verdeling van goederen ter hand willen nemen…

bron: RedactieService, gebeden Midden onder U
foto: Aleid den Braber (fotowedstrijd PGH 2017)

 

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week Zondag 30 september 2018

Onze Vader die in de hemel is,
Wij danken U voor alle successen en zegeningen in ons leven.
Wij willen ze graag aanvaarden uit uw hand,
als geschenken waarmee wij integer en eerbiedig omgaan.
Wij danken U voor een goed verstand, een heldere geest,
voor waar wij handig in zijn, de krachten van ons lichaam,
alle gaven en talenten,
zoveel mogelijkheden/kansen om iets moois van het leven op aarde te maken.
Wij bidden U voor wie minder bedeeld zijn,
zich achtergesteld voelen of gedumpt,
wiens talenten niet gezien worden,
genegeerd, of amper gewaardeerd.
Liever dan te fixeren op succes,
doe ons inzien hoezeer wij elkaar nodig hebben,
en dat ieder mens betekenis heeft om zijn of haar inbreng.
Houd in ons het besef levend dat U ons gezegend hebt,
uniek en eenmalig, met een doel en een missie.

Zegen ons, Algoede, neem ons in uw hoede,
en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht. (Gezang 456:1) Amen.

bron: Woord op Zondag, Taal op het licht geijkt, ds. G. Zijlstra
foto: Jan den Braber (fotowedstrijd PGH 2017)

verzoek tot gebed aan gebedskring

Gebed van de week Zondag 23 september 2018

Ruimte

God, wees in ons midden,
bezoek onze harten,
maak ons ruim van binnen,
bevrijd ons van onze engte.
Nu gaan we open, ook naar
de mensen die op onze weg
komen.
Vervul ons met uw geest,
dat wij enthousiast worden
dat uw vreugde
ons binnenste wijd maakt
en wij voluit leven.

bron: Recht uit het hart, Jurjen Beumer
foto: Stien Ykema (fotowedstrijd PGH 2017)

verzoek tot gebed aan gebedskring