Kerkblad

Ons kerkblad heet Verbinding

Verbinding is het informatieblad van de hele gemeente, dus voor de drie wijkgemeenten samen. Ieder die als lid of vriend van de gemeente staat ingeschreven, ontvangt het per post. Verbinding komt eens per vijf of zes weken uit.

Wat er in staat:

Verbinding heeft een vaste indeling.

  • voorpagina: een artikel over wat mensen bezighoudt en een kort bezinnend stuk
  • pagina 2: een overzicht van de komende kerkdiensten en zondagse bijeenkomsten voor jongeren
  • pagina 3: wat de kerk doet in de samenleving: diaconie, zending, samenwerking tussen en met andere kerken en religies
  • pagina 4 en 5: activiteiten die de gehele gemeente aangaan, informatie over lezingen, cursussen, binnen en buiten de gemeente en nieuws vanuit andere kerken.
  • pagina 6 en 7: nieuws vanuit elk van de drie wijkgemeenten, wel en wee van gemeenteleden
  • achterpagina: activiteitenkalender en colofon

Redactie

De redactie bestaat uit leden vanuit de drie wijkgemeenten en werkt onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. De leden zijn:

Werner Postma, voorzitter en eindredacteur
Elly Verbree, secretaris en redacteur
Nel Woudsma, redacteur
Betty Haenen, redacteur
Wilma Castelein, redacteur
Jan van den Heuvel, redacteur voorpagina

Ruud de Jong verzorgt de financiële zaken rond Verbinding.
Jan van Netten verzorgt het contact met de adverteerders.

De redactie is vrij om de inhoud te bepalen; actieve gemeenteleden, predikanten en anderen leveren artikelen voor Verbinding aan.Dat kan via e-mail: verbinding-huizen@xs4all.nl

Financiering

Eenmaal per jaar ontvangen lezers een verzoek om een vrijwillige bijdrage te geven. Richtbedrag is € 20,-, maar andere bijdragen zijn welkom. Door het plaatsen van advertenties wordt een deel van de kosten opgevangen. Het tekort wordt betaald uit de algemene middelen van de kerk.

Inleveren Kopij voor

Onder het colofon staat in elk nummer vermeld wanneer het volgende nummer verschijnt en wanneer de kopij daarvoor binnen moet zijn. Het gaat steeds om dinsdagen, voor 12.00 uur.
Voor de komende nummers gelden de volgende data:

nr. 493      6 december, 12.00 uur

nr. 494      10 januari 2023, 12.00 uur

nr. 495      14 februari, 12.00 uur

nr. 496      21 maart, 12.00 uur Paasnummer

nr. 497      25 april, 12.00 uur  Pinksternummer

nr. 498      30 mei, 12.00 uur

nr. 499       11 juli, 12.00 uur

nr. 500       22 augustus, 12.00 uur

nr. 501       26 september, 12.00 uur

nr. 502      31 oktober, 12.00 uur

nr. 503      5 december, 12.00 uur Kerstnummer

nr. 504      9 januari 2024, 12.00 uur

Complete overzicht verschijning data Rooster Verbinding 2023 belanghebbenden