College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft tot taak de financiën en goederen van de Protestantse Gemeente te Huizen te beheren, om daarmee het leven en werken van de gemeente te ondersteunen. Het CvK bestaat in principe uit zes personen: uit elke wijkgemeente twee. Op dit moment is er een vacature kerkrentmeester Goede Herderkerk.

De belangrijkste uitgaven betreffen:

 • Pastoraat (predikanten en kerkelijk werkers)
 • Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
 • Kosten kerkgebouwen en inventaris
 • Beheer en administratie
 • Bijdragen aan de landelijke activiteiten (quotum, solidariteitskas)

Deze uitgaven worden gedekt uit de volgende inkomsten:

 • Vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden (actie kerkbalans)
 • Collectes
 • Overige giften en legaten
 • Verhuur van kerkelijke gebouwen

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, voor de gemeenteleden ter inzage gelegd en vervolgens vastgesteld door de Algemene Kerkenraad. Na afloop van elk kalenderjaar wordt in de jaarrekening verantwoording afgelegd van inkomsten en uitgaven.

Naast het financieel beheer heeft het CvK taken op het gebied van personele zaken en van gebouwen e.d. Dit betreft o.a.:

 • Arbeidsrechtelijke zaken van medewerkers in dienst van de kerk
 • Privacybeleid
 • ARBO beleid
 • BHV
 • Onderhoud en beheer van gebouwen, orgels en andere inventaris
 • Verhuur
 • Archiefbeheer
 • Verzekeringen

Bij de uitvoering van de genoemde taken is naast het CvK een grote groep gemeenteleden betrokken. Hun inzet is onmisbaar en maakt het verschil!

Contact via de secretaris

email: scriba-cvk@protestantshuizen.nl

<– Terug