Privacy

Privacy is een belangrijk punt binnen onze kerk. Na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) gelden hiervoor strengere regels. Door de wijkgemeenten worden op meerdere plaatsen persoonsgegevens verwerkt: in nieuwsbrieven, Verbinding, afkondigingen, website etc.
Om de verwerking van persoonsgegevens in goede banen te leiden is een privacyverklaring opgesteld, die recent door de Algemene Kerkenraad (AK) is goedgekeurd.
In de privacyverklaring is vastgelegd waar en op welke wijze persoonsgegevens verwerkt worden. Ook de rechten van betrokkenen zijn hierin opgenomen. De privacyverklaring geldt voor de gehele Protestantse Gemeente Huizen.

De AK heeft ook een coördinator gegevensverwerking benoemd: de heer Arnold de Visser. Arnold zal binnen de gemeente als vraagbaak en contactpersoon omtrent privacyaspecten op gaan treden.
De privacyverklaring, met de daarbij behorende bijlagen, kunt u hier inzien:

Een tweetal bijlagen is nog in bewerking.

Ieder gemeentelid kan tot 1 maart 2019 commentaar op de stukken leveren. Na verwerking van alle reacties zullen de stukken definitief gemaakt worden.
Uw eventuele reactie of vragen over de privacyverklaring kunt u via de mail sturen aan Arnold de Visser: a.devisser@ziggo.nl